GZLO Kietrz eRejestracja
O nasGaleriaKontakt
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla pacjenta

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Kościelna 1, 48-130 Kietrz lub telefonując pod numer: 77 485 42 91. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych: mgr Agnieszką Domagała, pisząc na adres: ul. Kościelna 1, 48-130 Kietrz lub telefonując pod nr 77 485 42 91.


2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.


4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.


5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.


7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.


9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.


* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Klauzula informacyjna dla pacjenta

Klauzula informacyjna dotycząca osób ewidencjonowanych w rejestrze korespondencji

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji e-mail


KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca nagrywanych rozmów telefonicznych


 1. Administratorem systemów nagrywania rozmów telefonicznych jest Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu, ul. Kościelna 1, 48-130 Kietrz. (nr tel. 77 485 42 91, 77 485 52 30, e-mail gzlo@gzlokietrz.pl ), zwany dalej Administratorem.

 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Domagała, e-mail: adomagala@gzlokietrz.pl, tel.77 485 42 91 wew 103

 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi pacjenta.

 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

 5. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą 3 miesiące od daty nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

 6. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 8. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ostatnie zmiany: 08-12-2019

©2011-2017 Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe